Ochrona Danych Osobowych

Home » Kontakt » Ochrona Danych Osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Spółka ReMo przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. Bezpośrednio od Państwa,
 2. Od podmiotu, który zawarł z ReMo sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. Od partnera/podmiotu trzeciego współpracującego z ReMo Sp. z o.o. który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 4. Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
 5. Kto jest Administratorem Państwa danych?

ReMo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, pod adresem ul. 1000-lecia PP 13, 24-110 Puławy, KRS: 0000011242, NIP: 716 0000 136, numer REGON: 004-204-159, tel.: 0-81/473 13 70, e-mail: odo@remo-pulawy.pl

Jakie dane przetwarzamy?

ReMo Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:

 1. Dane kontaktowe;
 2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. Dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line;
 4. Dane potrzebne do wykonania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej (np. o usługach ReMo Sp. z o.o., z których korzystali Państwo wcześniej)

Do czego używamy Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. W celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z ReMo Sp. z o.o.,
 3. W celu wykonania umowy zawartej z ReMo Sp. z o.o., na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ReMo Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku,
 5. W celach marketingowych produktów i usług ReMo Sp. z o.o.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z ReMo Sp. z o.o. podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy z ReMo Sp. z o.o.
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ReMo Sp. z o.o. (np. wystawienie faktury),
 3. Prawnie uzasadniony interes ReMo Sp. z o.o. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z ReMo Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 4. Wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od ReMo Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług ReMo Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania może zostać zastosowane o ile nie występuje obowiązek prawny ich przetwarzania lub nie są niezbędne do wykonania umowy, wystawienie faktury itd.

W celu żądania prawa do Państwa danych prosimy o kontakt na adres odo@remo-pulawy.pl

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną ReMo Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie prosimy o kontakt mailowy na odo@remo-pulawy.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez ReMo Sp. z o.o. jest legalne.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z ReMo Sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić ReMo Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec ReMo Sp. z o.o.

 1. Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
 3. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z ReMo Sp. z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
 4. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez ReMo Sp. z o.o.?

Skargi kierować można do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

ReMo Sp. z o.o. jako administrator Państwa danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.